ANAMUR KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları    
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
20 Gün
2-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
3 Hafta
3-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
2 Hafta
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
2 Hafta
4-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
6 Ay
5-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
1 Gün
6-
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
15 Dakika
7-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
   Dilekçe.
1 Ay
8-
65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)
a) 18 yaşından küçükler için:
1-Form (muhtar onaylı 2 Adet),
2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),
b) 18 yaşından büyükler için:
1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet),
2-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 
c) 65 yaşını dolduranlar için:
1-Form  ( muhtar onaylı 2 Adet),
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.
1 Ay
9-
Yeşil Kart
İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin), 
3-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).
Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Hane Reisinin),
3-Yeşil Kart Ön Yüzü Fotokopisi (Hane Reisinin).
2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan  Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler:
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Matbu Dilekçe
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
4-2022 Kart Fotokopisi,
5-Fotoğraf  (1 Adet).
1 Hafta
10-
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
1 Hafta
11-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
1 Hafta